محصولات مجتمع متالورژی پودر ایران

بررسی اجمالی محصولات

حوزه فعالیت این مجموعه در دو بخش تولید پودرهای آلیاژی 
و تولید قطعات به روش متالورژی پودر میباشد