• پودرهای ULTRAPACافزودن عناصر آلیاژی به شکل پودر به پودر پایه، روشی است که سالهاست شناخته شده و مورد استفاده قرار می¬گیرد. بسته به توزیع اندازه ذرات و شکل ذرات پودر، احتمال جدایش وجود دارد و تأثیر مقدار بهینه عناصر آلیاژی (مس ، نیکل ، مولیبدن) همیشه حاصل نمی شود. این گرید از پودرها در مجتمع متالورژی پودر ایران، با پودر پایه آلیاژی دارای نیکل و مولیبدن تولید می شوند و سپس با پودر مس مخلوط سازی شده و تحت عملیات احیا قرار می گیرند تا ذرات پودر مس با پودر پایه باندهای نفوذی تشکیل دهد و جدایش اتفاق نیفتد. مجتمع متالورژی پودر ایران، دو نوع از پودرهای ULTRAPAC را تحت عنوان ULTRAPAC-LA و ULTRAPAC-LE تولید می کند.