• پودر برنزاز این پودر برای تولید انواع قطعات برنزی به روش متالورژی پودر استفاده می¬شودکه به روش فرایند اتمایزینگ آبی تولید می¬شود. خلوص بالا، ترکیب شیمیایی دقیق و کنترل شده و دقت ابعادی بالا از جمله خواص پودرهای تولیدی به این روش است.